لطفا منتظر بمانيد
  Skip Navigation Links  

افتتاحيه در تالار امام

 

جلسه اول دو شنبه 15/7/87
30/9-20/9 تلاوت آیاتی ازقرآن مجيد
40/9-30/9 سرکار خانم اعظم گيوری
مديرکل پرستاری کشورو دبیر علمی همایش
خيرمقدم
50/9-40/9 جناب آقای دکتر ربانی

رئيس نوزدهمين همايش بين المللی

افتتاحيه
00/10-50/9 سرکارخانم نارملا ربيع راد
دبیر اجرائی همايش
ارائه گزارش
25/10-00/10 سرکارخانم دکتر فاطمه  الحانی

 دانشگاه تربیت مدرس

ضرورت برنامه ریزی مدون به منظور ارتقاء کیفیت زندگی کودکان
00/11-30/10 استراحت وپذیرایی

 

دو شنبه 15/7/87                                        پانل                                تالارامام  

ساعت پانل: 30/12-00/11

موضوع پانل:کودک آزاری

مسئول پانل سرکار خانم ناهید سلمان یزدی
اعضاءپانل سرکار خانم  سلمان یزدی- سرکار خانم  صفرآبادی- سرکار خانم رفتاری- سرکار خانم  روزبه - سرکار خانم دکتر بریم نژآد
00/13-20/12 نماز و ناهار
 
جلسه سوم دو شنبه 15/7/87                         تالارامام   
اعضاءهيئت رئيسه :  سرکار خانم گیوری- سرکار خا نم گودرزی-جناب آقای حقیقی فرد- سرکارخانم امیری
25/13-00/13 سرکار خانم اعظم گیوری

مدیر کل پرستاری کشور

تأثیر لمس بر رشد و تکامل کودک

 

45/13-30/13 سرکار خانم  زهرا گودرزی

دانشکده پرستاری ومامایی علوم پزشکی تهران

بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان درکودکان زیر 3سال

 

05/14-50/13 سرکار خانم  مهناز شوقی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد

برقراری ارتباط موثر درمان با کودکان دربیمارستان
25/14-10/14 سرکار خانم  طاهره سلیمی

دانشکده پرستاری ومامایی یزد

communication of nursing students with hospitalized children
45/14-30/14 سرکار خانم  ماهرخ امیری

بیمارستان مرکز طبی کودکان

بررسی رفتارهای تطابقی با بیماری مزمن کودک درمادران بستری در مرکز طبی کودکان
00/15-50/14   جمع بندی
15/15-00/15                           استراحت وپذیرایی

 

جلسه سوم دو شنبه 15/7/87                         تالارامام   
اعضاءهيئت رئيسه :  سرکار خانم گیوری- سرکار خا نم گودرزی-جناب آقای حقیقی فرد- سرکارخانم امیری
25/13-00/13 سرکار خانم اعظم گیوری

مدیر کل پرستاری کشور

تأثیر لمس بر رشد و تکامل کودک

 

45/13-30/13 سرکار خانم  زهرا گودرزی

دانشکده پرستاری ومامایی علوم پزشکی تهران

بررسی کیفیت ارتباط کلامی گروه درمان درکودکان زیر 3سال

 

05/14-50/13 سرکار خانم  مهناز شوقی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد

برقراری ارتباط موثر درمان با کودکان دربیمارستان
25/14-10/14 سرکار خانم  طاهره سلیمی

دانشکده پرستاری ومامایی یزد

communication of nursing students with hospitalized children
45/14-30/14 سرکار خانم  ماهرخ امیری

بیمارستان مرکز طبی کودکان

بررسی رفتارهای تطابقی با بیماری مزمن کودک درمادران بستری در مرکز طبی کودکان
00/15-50/14   جمع بندی
15/15-00/15                           استراحت وپذیرایی

 

جلسه اول سه  شنبه 16/7/1387                        تالار امام
اعضاء هيئت رئيسه : سرکارخانم دکتررسولی- سرکارخانم وسکویی- سرکارخانم صفرآبادی
15/8-05/8 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد
30/8-15/8 سرکار خانم مهناز سنجری

مرکزتحقیقات غدد و متابولیسم

حمایت پرستاران ازوالدین کودک بستری
50/8-35/8 سرکار خانم مژگان انصاری

بیمارستان کودکان مفید

پرستاری درجراحی کودکان
10/9-55/8 سرکار خاانم فاطمه کلروزی

دانشکده پرستاری و مامایی ارتش

بررسی مقایسه ای روش های دستیابی به عروق محیطی و مرکزی کودکان......................
40/9-15/9 سرکار خانم دکتر مریم رسولی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

مدل معادلات ساختاری تطابق معنوی در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی
10/10-45/9 جمع بندی
30/10-10/10 استراحت وپذيرائي

 

سه  شنبه 16/7/1387                                      پانل                                    تالارامام  

ساعت پانل : ساعت پانل 15/12-30/10

موضوع پانل: مراقبت های معنوی وتاثیرآن بررشد وتکامل کودکان

مسئول پانل

سرکار خانم کاشانی نیا

 

اعضاءپانل

سرکار خانم کاشانی نیا-سرکار خانم دکتر رسولی-جناب آقای دکتر یونسی-جناب آقای بهرامی

00/13-15/12 نماز و ناهار

 

جلسه سوم سه  شنبه 16/7/1387                        تالارامام
اعضاءهيئت رئيسه :سرکارخانم دکتر کاشانی نیا-سرکارخانم دکترعلوی- سرکارخانم ربیع راد-سرکارخانم روزبه
25/13-00/13 سرکار دکترافسانه علوی

دانشگاه تورنتو

Basics of Wound Care in Children
45/13-30/13 سرکار خانم نارملا ربیع راد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اهمیت رعایت بهداشت دست از طریق اجرای شیوه الگومداری بر کاهش عفونتهای  بیمارستانی در بخشهای نوزادان
05/14-50/13 سرکار خانم افسانه ارزانی

دانشکده پرستاری و مامایی بابل

تاثیر آموزش قبل از ترخیص بر شناسایی مشکلات بینایی، شنوایی و مغزی نوزادان نارس
25/14-10/14 جناب آقای عزیز شهرکی

دانشکده پرستاری و مامایی زابل

بررسی میزان آگاهی و نحوه عملکرد پرستاران قبل و بعد از گارگاه آموزشی احیا نوزادان ........1386
45/14-30/14 سرکار خانم آذر محمودی

کارشناس اداره پرستاری وزارت بهداشت

عوامل موثر بر کیفیت مراقبت  پرستاری در بخش کودکان
00/15-50/14 جمع بندی
15/15-00/15 استراحت وپذیرایی

 

جلسه  چهارم سه  شنبه 16/7/1387               تالار امام
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم گودرزی -سرکارخانم رزوبه -سرکارخانم راستگار- سرکارخانم بهزاد طهمورثی
30/15-15/15 سرکارخانم نازیلا خلیل زاده

بیمارستان مرکز طبی کودکان

بررسی تاثير ارائه ليفلت آماده سازی بر ميزان اضطراب روز عمل والدين ...........1387.
50/15-35/15 سرکار خانم کبری متقی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا گیلان

بررسی تاثیر غربالگری کم کاری تیروئید مادرزادی در نوزادان بستری
10/16-55/15 سرکار خانم طاهره خان محمد زاده

بیمارستان مرکز طبی کودکان

شیفت های طولانی و خستگی پرستاران ویژه نوزادان و تاثیر آن بر امنیت بیماران
30/16-15/16 سرکار خانم افسانه صدوقی اصل

بیمارستان امام خمینی تهران

بررسی فراوانی عفونتهای های بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بخش NICU 1386.
50/16-35/16 سرکار خانم صغری فلاحی

بیمارستان شهید محمدی بندر عباس

تاثیر سرعت در ارائه بهینه خدمات رسانی درمانی در  واحدهای اورژانسی......... بندرعباس سال 85
10/17-55/16 جمع بندی  

 

حلسه صبح  سه شنبه 16/7/87                  کارگاه آموزشی                         سالن بنفشه

ساعت کارگاه : 12-8

موضوع کارگاه : مراقبت اززخم های پوستی ناشی از انفیلتراسیون وفشاردربخش NICU

مسئول کارگاه سرکارخانم آبرون
مدرسين سرکارخانم آبرون- سرکارخانم صدوقی- سرکارخانم آذریان- سرکارخانم بهرامی- سرکارخانم زارعی

 

حلسه صبح  سه  شنبه 16/7/1387            کارگاه آموزشی                سالن لاله

ساعت کارگاه :12-9

موضوع: اصول واهداف IV therapy دراطفال

مسئول کارگاه سرکار خانم  امیری

 

مدرسين سرکارخانم امیری- سرکارخانم ناجی- سرکارخانم  نیک فرید- سرکارخانم  پریزاد- سرکارخانم  حامد - سرکارخانم  طهمورثی

 

 

جلسه اول چهار  شنبه 17/7/1387                        تالار امام
اعضاء هيئت رئيسه : جناب آقای دکتر  معتمدی -سرکارخانم علایی-سرکارخانم آرزومانیانس-سرکارخانم رحیمی
15/8-05/8 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد
30/8-15/8 سرکار خانم زهره عباسی

دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

بررسی تاثیر بازی های کامپیوتری بر بهره هوشی کودکان 7-4 ساله
50/8-35/8 سرکار خانم مرجان مردانی حموله

دانشکده پرستاری و مامایی زابل

بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت کودکان دبستانی از دید گاه والدین
10/9-55/8 سرکار خانم یاسمن یعقوبی

دانشکده پرستاری شرق گیلان

بررسی علل فرار دختران نوجوان از منزل
40/9-15/9 جناب آقای دکترسید هادی  معتمدی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسي پديده قاچاق كودكان

 

10/10-45/9 جمع بندی  
30/10-10/10 استراحت وپذيرائي

 

جلسه دوم چهار  شنبه 17/7/1387                        پانل                            تالار امام

ساعت پانل : 15/12-30/10

موضوع پانل: آسیب های اجتماعی

مسئول پانل سرکار خانم  علایی

 

اعضاءپانل سرکار خانم علایی-سرکار خانم  نوریان-سرکار خانم معصوم پور-سرکار خانم نادری
00/13-15/12 نماز و ناهار

 

جلسه سوم چهار  شنبه 17/7/1387                        تالارامام
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم دکتر کاشانی نیا- سرکارخانم ناجی -سرکارخانم طلایی فر
25/13-00/13 سرکار خانم زهرا کاشانی نیا

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نقش و اهميت حضور پرستار در مدرسه

 

45/13-30/13 سرکار خانم سکینه پرستش

اداره پرستاری و مامایی گیلان

نقش پرستار مدارس در تشخیص و پیشگیری زودرس عوارض ناشی از بیش فعالی........

 

05/14-50/13 سرکار خانم میمنت حسینی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

پرستار بهداشت مدرسه
25/14-10/14 سرکار خانم مریم شمالی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری

Ethical challenges for school nurses in ……..
45/14-30/14 سرکار خانم فهیمه ثابتی

دانشکده پرستاری و مامایی آبادان

نقش پرستار در مدارس
00/15-50/14   جمع بندی
15/15-00/15 استراحت وپذیرایی

 

جلسه  چهارم چهار  شنبه 17/7/1387                        تالار امام
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم یوسفی- سرکارخانم دکتربریم نژاد- سرکارخانم دانشورعامری
30/15-15/15 سرکار خانم رقیه قمر یوسفی

بیمارستان مرکز طبی کودکان

مراقبت های هماهنگ شده جهت خانواده جنین ناسالم
50/15-35/15 سرکار خانم میترا ادراکی

دانشکده پرستاری و مامایی شیراز

تاثیر تولد کودک ناقص در خانواده
10/16-55/15 سرکار خانم آزاده دانیار

بیمارستان مرکز طبی کودکان

بررسی اقدامات لازم جهت کاهش اشتباهات دارویی پرستاران در بخش NICU
30/16-15/16 سرکار خانم نسیمه خجسته زاده

بیمارستان مرکز طبی کودکان

Family centered care(FCC)
50/16-35/16 جناب اقای آنیرودا برومند

بیمارستان مطهری ارومیه

بررسی میزان دقت نوار براسلو در تخمین وزن کودکان ایرانی
10/17-55/16 جمع بندی  

 

صبح  چهار  شنبه 17/7/1387                        کارگاه آموزشی                       سالن لاله

ساعت کارگاه :12-8

موضوع کارگاه :ضرورت توانمند سازی پرستاران درکنترل کودک آزاری

مسئول کارگاه سرکارخانم دکتر الحانی

 

مدرسين سرکارخانم دکتر الحانی-سرکارخانم ربیع راد- جناب آقای دکترامینی

 

 

 

عصر  چهار  شنبه 17/7/1387                        کارگاه آموزشی                       سالن لاله

ساعت کارگاه :16-13

موضوع کارگاه: Medication  درکودکان

مسئول کارگاه سرکارخانم علایی

 

مدرسين سرکارخانم علایی- سرکارخانم دبیریان-سرکارخانم نوریان- سرکارخانم معصوم پور

 

 

جلسه اول پنج  شنبه 18/7/1387                        تالارمرکز طبی کودکان
اعضاء هيئت رئيسه : سرکارخانم دکتر رسولی-سرکارخانم دبیریان -سرکارخانم رضاپور - سرکارخانم گلدوست
15/8-05/8 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد
30/8-15/8 سرکا ر خانم ناهید سلمان یزدی

دانشکده پرستاری و مامایی ایران

بررسی میزان بروزدفورمیتی زانو دردانش آموزان……1386
50/8-35/8 سرکار خانم هاله برومند

بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد

بررسی زندگی کودکان مبتلا به هایپوسپادیاس و مراقبت پرستار پس از عمل ............مشهد
10/9-55/8 سرکار خانم فاطمه باقر آبادی

مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

بررسی علل باکتریال و پارازیتی ...1386
40/9-15/9 سرکار خانم اکرم دبیریان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

بررسی خانواده ونقش پرستار
10/10-45/9 جمع بندی  
30/10-10/10 استراحت وپذيرائي

 

پنج  شنبه 18/7/1387                                          پانل                               تالارمرکز طبی کودکان

ساعت پانل : 15/12-30/10

موضوع پانل :توانمند سازی پرستاران درکنترل غیر دارویی درد کودکان

مسئول پانل سرکارخانم دکتر الحانی
اعضاءپانل سرکارخانم دکتر الحانی- سرکارخانم فراهانی – سرکارخانم  شاد- سرکارخانم حامد توسلی- سرکارخانم عاقبتی- سرکارخانم اقدمی
00/13-15/12 نماز و ناهار

 

جلسه سوم پنج شنبه 18/7/87                                تالارمرکز طبی کودکان
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم دکتر کرمانشاهی- سرکارخانم صفرآبادی- سرکارخانم قوینچیان- سرکارخانم داعی علیزاده
25/13-00/13 سرکار خانم دکترسیما کرمانشاهی

دانشگاه تربیت مدرس

عوامل ایجادکننده وبازدارنده سلامتی ازدیدگاه مادران........

45/13-30/13 سرکارخانم شهلا شهبازی نودولقی

بیمارستان کودکان تبریز

Mothers satisfaction with nursing care in children hospital

 

05/14-50/13 سرکار خانم آذرطل

بیمارستان دکترشریعتی

School readiness
25/14-10/14 سرکار خانم گلرخ مریدی

دانشکده پرستاری کردستان

تعیین باورهای مادران در زمینه پرورش نوزادان و ارتباط آن با ..........در سنندج1386
45/14-30/14 سرکار خانم دکتر لیلا جویباری

دانشکده پرستاری گرگان

ونتیلاسیون مایع تکنولوژی در حال توسعه
00/15-50/14   جمع بندی
15/15-00/15 استراحت وپذیرایی

 

جلسه  چهارم پنج شنبه 18/7/87                   تالارمرکز طبی کودکان
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم سلمان یزدی- سرکارخانم دکتر زاغری- سرکارخانم محمودی-سرکارخانم علیجانی
30/15-15/15 سرکار خانم هنگامه کریمی

دانشکده پرستاری و مامایی رامسر

ارتباط استنشاق غیر فعال دود سیگار با وضعیت رشد جسمانی کودکان دبستانی ............رامسر
50/15-35/15 سرکار خانم زهرا جنت علیپور

دانشکده پرستاری و مامایی بابل

بررسی وضعیت کودکان مبتلا به آسپیراسیون جسم خارجی در مجاری تنفسی و آگاهی والدین...
10/16-55/15 سرکار خانم مهین نادری فر

دانشکده پرستاری زاهدان

مقایسه تاثیر دو روش آموزشی سخنرانی و نمایش فیلم بر نگرش دانش آموزان ..................در سال تحصیلی 87-86
30/16-15/16 سرکار خانم محبوبه علي‌اكبر

دانشكده پرستاري و مامايي ايران

تأثير تماس كانگورويي بر وضعيت شيردهي در نخست‌زايان
50/16-35/16 جناب اقای شهرام صمد لو

بیمارستان رازی تبریز

بررسی شیوع اختلالات روانی در نوجوانان ......
10/17-55/16 جمع بندی  

 

حلسه صبح  پنج شنبه 18/7/87                  کارگاه آموزشی                         سالن لاله

ساعت کارگاه : 12-8

موضوع کارگاه : مسائل حقوقی پرستاری اطفال

مسئول کارگاه سرکارخانم سلمان یزدی
مدرسين سرکارخانم سلمان یزدی- سرکارخانم  صفرآبادی- سرکارخانم  رفتاری- سرکارخانم  روزبه - سرکارخانم  دکتر بریم نژاد

 


جلسه اول جمعه 19/7/1387                        تالارمرکز طبی کودکان

اعضاء هيئت رئيسه : - سرکارخانم دبیریان سرکارخانم دکتر کرمانشاهی- سرکارخانم حیدری
15/8-05/8 تلاوت آياتی ازقرآن مجيد
30/8-15/8 جناب آقای حامد جهانشیری

دانشکده پرستاری و مامایی ارتش

آسیب های بینایی ناشی از آتش بازی در کودکان و نقش پرستاران
50/8-35/8 جناب اقای سعید باباجانی

دانشجوی پرستاری ارتش

تمایز استرسورهای پدران و مادران دارای فرزند بستری در بخش ویژه ؛ ضرورتي مدیریت استرس توسط پرستاران
10/9-55/8 سرکار خانم سهیلا جعفری

دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری شهید بهشتی

بررسی نگرش والدین نسبت به حقوق مصوب کودکان
30/9-15/9 سرکار خانم بهشته مجیدیان

دانشجوی پرستاری شهید بهشتی

بررسی عوامل ایجاد کننده اضطراب و نگرانی از دیدگاه کودکان دبستانی
50/9-35/9 سرکار خانم فاطمه تیموری

دانشجوی پرستاری تربیت مدرس

بررسی میزان و اولویت های استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کودکان در بعد مدیریت زمان
10/10-55/9 جمع بندی  
30/10-10/10 استراحت وپذيرائي

 

جلسه  دوم  جمعه 19/7/1387                        تالارمرکز طبی کودکان       
اعضاءهيئت رئيسه : سرکارخانم آرزومانیانس- سرکارخانم دکتر زاغری - سرکارخانم پریزاد
45/10-30/10 جناب اقای مهدی حسینی

دانشجوی پرستاری قزوین

به کارگیری فضای مجازی جهت کنترل درد کودکان با درد پس از جراحی .........قزوین
05/11-50/10 سرکار خانم فاطمه مروتی

دانشجوی پرستاری شهید بهشتی

بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع1387
25/11-10/11 جناب آقای مصطفی مرادی

دانشجوی پرستاری ارتش

بررسی تاثیر ذرات ریز معلق هوا بر سلامتی کودکان و نقش پرستاران در کاهش عوارض جانبی آن
40/11-30/11 جمع بندی  
50/11-40/11 اختتا میه
20/12-50/11 تحویل گواهی شرکت کنندگان
00/13-20/12 نماز وناهار

 

 

جمعه 19/7/1387                                         کارگاه آموزشی           سالن لاله

ساعت کارگاه :12-8

موضوع کارگاه : اصول مربوط به مراقبتهای ویژه دربخش NICU

 

مسئول کارگاه

سرکارخانم گودرزی

مدرسين

سرکارخانم گودرزی- سرکارخانم برهمت- سرکارخانم حق جو- سرکارخانم دانشور عامری- سرکارخانم کریمی کما- سرکارخانم طلایی فر-  سرکارخانم آبرون- سرکارخانم جنانی

 
© گروه كودكان، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ايران - 1386 - RayanPajouh